Менторска програма на Софийски университет

       за студенти последна година на магистърската си програма,

       докторанти и постдокторанти 
 

ENG 

 

Цели

Целта на менторската програма на СУ за млади учени – магистри, докторанти и пост докторанти, е да обедини усилията на академичния състав на СУ в подкрепа на учените в начален етап на кариерата за постигане на по-бързи и ефективни резултати по отношение на:

 • ориентация в научната среда,
 • усвояване на организационната култура в СУ,
 • планиране на научната кариера,
 • създаване и развитие на собствена мрежа от научни контакти,
 • усвояване на умения за научната работа, приложими и в други сфери – т. нар. „меки“ умения,
 • овладяване и/или усъвършенстване на преподавателските компетентности.

Предимства от участието в програмата

Предимствата и ползите от участието в програмата са двустранни. Както младият учен, така и менторът ще могат да:

 • развиват нови умения и знания,
 • създават нови контакти и разширяват научната си мрежа,
 • създават професионално и интердисциплинарно сътрудничество,
 • спомагат за достигане на научните си цели чрез споделен опит и идеи.

Ключови елементи от програмата

Две целеви групи:

 • изследователи с малък опит, в началото на кариерата – студенти в последна година на магистърската си програма и желаещи да започнат докторантура, докторанти и постдокторанти, и
 • ментори – изследователи с устойчив академичен и изследователски опит, желаещи  да подкрепят развитието на младите учени и университетски преподаватели.

Шест предварителни теми за обсъждане

 1. Научноизследователска среда и научноизследователска дейност, академично писане, академично четене.
 2. Организационно-административни измерения на академичното общуване  в СУ „Св. Климент Охридски“, участие в проекти.
 3. Академично преподаване.
 4. Планиране и развитие на научната кариера – самооценка и съставяне на план за развитие, кариерни възможности в и извън академичната среда – осъществява се съвместно от ментора и EURAXESS център.
 5. Създаване и развитие на научноизследователска мрежа от контакти – осъществява се съвместно от ментора и EURAXESS център.
 6. Развиване на уменията за научна работа, приложими и в други сфери – т. нар. “меки“ умения, управление на стреса в начален етап на кариерата – осъществява се съвместно от ментора и EURAXESS център, като се препоръчват и курсове.

Менторската двойка следва да работи поне по 3 от темите, изброени по-горе. Взаимодействието е виртуално или присъствено – по избор на участващите, като поне 1 от срещите трябва да е присъствена. Графикът се договаря между ментора и младия учен. Продължителност – менторът и младият учен следва да имат поне 6 онлайн/присъствени (по избор) сесии за период от максимум 6 месеца. Областите на експертиза на участниците в двойката се очаква да са различни.

Взаимодействие между ментора и научния ръководител на докторантите и пост-докторантите

Дейностите, целите и задълженията на ментора и научния ръководител се различават по същина. Те споделят натоварването и отговорността за развитието на младия учен, като менторът се занимава с общите насоки и съдействие за ориентация и адаптация към научната среда и ангажименти, а научният ръководителс реализацията на конкретното научно (дисертационно) изследване. Затова се препоръчва тяхната експертиза да е от различни научни и академични области. Тази споделена отговорност и натоварване ще съдействат за:

 • по-бързи и ефективни резултати в развитието на младия учен;
 • развитие на дух на кооперативност в академичния състав;
 • развитие на чувство за обща цел и колективност при постигането й;
 • по-голяма отговорност към съдбата на младия учен;
 • по-добро ментално здраве на младия учен, чрез намаляване на стреса и дезориентацията му в началния етап на кариерата;
 • по-добра среда в академичната общност на университета - сближаване и взаимно опознаване на академичните кадри и общности от различни научни направления и школи;
 • по-добра и ефективна интеграция на чуждестранни докторанти в  различната национална и организационна култура.

Предвижда се в бъдеще развиването на обучения за ментори за подпомагане на тяхната дейност и развитие у академичния състав на умения, способности и желание за менторство. Предвижда се постепенно доброволното участие в началото да се превърне в поощрявано и носещо принос в атестацията на всеки участник като ментор.

Менторството може да се осъществява както от щатни преподаватели и изследователи (на постоянен трудов договор), така и от нещатни (вкл. пенсионирани) преподаватели и изследователи към научните звена (катедри, лаборатории, факултети, центрове) на Софийския университет.

 

Към “Условия за участие“

Към “Регистрация“

Към видео запис на събитието “Откриване на менторската програма на СУ“

Контакт за съдействие: mentoring@fmi.uni-sofia.bg