Условия за участие в менторската програма на СУ

               

       

                                                                                                                                  Обратно към "описанието на програмата"

 

 

Регистрация

При регистриране попълвате данните на латиница / английски език. Това се налага, тъй като използваме техническите възможности на международната ни менторска програма. Попълват се следните данни, видими за всички регистрирани:

 • име и фамилия, добавяте SU след името (пример Ivan Petrov, SU) - това е необходимо, за да могат представителите на СУ да се различават от всички други участници
 • пол,
 • област на експертиза,
 • специалност/ и,
 • последна диплома за ниво (бак., маг., док.),
 • изследователски опит  в години (от 0 до повече от 10),
 • научен профил (R1 до R4, обяснени във формуляра),
 • държава в която работите, в която имате опит и държава, където имате интерес да работите в бъдеще.

Също така предоставяте адрес на електронна поща за връзка – видим само за координатора на програмата. Координаторът предоставя на двойката техните адреси на електронна поща при взаимно съгласие да встъпят в менторство.

Критерии за автоматичен подбор на участници в менторска двойка

След регистрация имате възможност сами да потърсите ментор или млад учен чрез търсачката на уебсайта. Автоматичният инструмент, свързан с търсачката, също ще търси подходящ ментор/ млад учен за вас по следните критерии:

 • област на експертиза (да не съвпада с вашата),
 • изследователски опит (да е по-голям при ментора),
 • научен профил ( R1 и R2 са млади учени с никакъв или малък опит, свързват се с учени R3 и R4).

Общи условия на програмата

Регистрацията в менторската програма на СУ е напълно доброволна, в това число и съгласието за влизане в менторска връзка. Менторът и младият учен се съгласяват да бъдат включени в програмата въз основа на критериите, описани в по-горе, и на базата на предоставената информация във формуляра.

При регистриране всеки учен отбелязва в онлайн формуляра за информирано съгласие, че е запознат с написаното в условията на програмата и е съгласен с него.

Информацията, предоставена от ментора и младия учен във формуляра за оценка на менторството,  ще се използва само за целите на оценяването на програмата за менторство от координатора на програмата. Никакви лични данни няма да бъдат споделяни, разкривани или обработвани в процеса на оценката на програмата от координатора на менторската програма ( в това число и от юридическо лице – университет, НПО и др.) или да се предоставят на трети лица (физически или юридически). Ако това става, следва да е съобразено с Регламента за защита на личните данни на ЕС (GDPR) и националното законодателство, и става чрез писмено съгласие за предоставяне на право за използване на лични данни.

Могат да участват само пълнолетни и вменяеми лица в програмата. Участниците биват информирани за целите на програмата. Тя е напълно доброволна и на всеки етап може да се прекрати участието в нея. Участниците са напълно свободни да задават всякакви въпроси на координатора по програмата и да бъдат информирани.

При публикуването на лични данни, отзиви, възгледи, научни тези и трудове се спазват съответно GDPR, Законът за защита на личните данни. Що се отнася до авторското право, се прилага Законът за авторското право и сродните му права, европейското законодателство, а за неуредените въпроси – международните договори.

Споделяната информация с партньорите в менторска двойка е анонимна и те се задължават да остане такава – информация за име, пол, националност, религия и др. И тук важат релевантните нормативни актове, посочени по-горе.

Свързването на ментор с млад учен става след попълване на регистрационния формуляр въз основа на взаимно съгласие и съобразно критериите на програмата.

Координаторите на програмата информират младия учен, ментора и научния ръководител за детайлите и условията на програмата и осигуряват доброволното съгласие на трите участника за встъпване в менторство.

 

Права и задължения

Млад учен (магистър последна година, докторант или пост докторант):

Младият учен се задължава да влезе в менторски отношения с ментора (изследователя), когото е избрал сам, чрез функционалността за търсене, или му е определен от системата за ментор. Съгласява се да следва съставения заедно с ментора план и темите, описани в него. Задължително е да се спазва поверителността на личните данни и информацията спрямо съответното законодателство.

Младият учен няма право да споделя научни тези, научни трудове и т.н., принадлежащи на ментора с трети лица (физически или юридически) без изричното му писмено съгласие, може и чрез електронна поща. Това е с оглед спазването на Законът за авторското право и сродните му права, европейското законодателство и международните договори.

Младият учен следва да работи с ментора поне шест пъти за период не по-дълъг от шест месеца. Задължава се да предоставя обратна връзка на координатора на менторската програма в рамките на пет дни след края на менторските сесии като попълва анонимен онлайн формуляр за менторството (формуляр за оценка на програмата).

Младият учен има право да предлага и други теми, които ще са от полза за участието му в програмата. Може да обсъжда с координатора проблеми, възникнали в процеса на менторство. Може да прекрати участието си в програмата по всяко време, при възникване на затруднение, като уведоми координатора на програмата и попълни формуляра за обратна връзка. Може да поиска от координатора съдействие за  свързване с друг ментор. Изборът на онлайн канали за комуникация с ментора и вид среща (онлайн или присъствена) е свободен.

Ментор:

Менторът се задължава да уважава наставлявания млад учен като партньор в съвместната дейност по отношение на неговите независими цели. От ментора се очаква мотивация да работи задълбочено с различни комуникационни предизвикателства или трудности в отношенията, които могат да възникват по време на менторската програма.

Задължително е спазването на поверителността на личната информация с оглед релевантното законодателство (тук не се има предвид GDPR на ЕС, той важи само за юридически лица, които събират и обработват лични данни само на физически лица). Задължително е да се спазва Законът за авторското право и сродните му права, актове на ЕС и международните договори, регламентиращи и защитаващи интелектуалната собственост. При никакви обстоятелства не трябва да се споделя лична информация, лични данни и научни трудове на младия учен с трети лица (физически или юридически) без неговото писмено съгласие, изразено поне по електронна поща. 

Менторът се задължава да предоставя обратна връзка на координатора на менторската програма в рамките на пет дни след края на менторските сесии, като попълва онлайн формуляр за оценка на програмата и процеса на менторството.

Менторът има право да предлага и други теми, които ще са от полза на младия учен, но те се включват в индивидуалния план само при одобрение от младия учен.

Може да прекрати участието си в програмата по всяко време, при възникване на затруднения, като уведоми координатора на програмата и попълни формуляра за обратна връзка. Може да поиска от координатора съдействие за свързване с друг млад учен.

Прочетох условията и правилата на програмата и съм съгласен / на*:

*ВАЖНО! когато маркирате съгласие във формуляра вие се съгласявате с услонията, описани на тази страница!
Прочетох формуляра за информирано съгласие и одобрявам:
 

Към „Регистрация“

Контакт за съдействие: mentoring@fmi.uni-sofia.bg